Izrađujemo projektna rešenja za bezbednosne i komunikacione sisteme na osnovu izvršene procene rizika i idejnog plana utvrđenih obilaskom objekta našeg stručnog tima.

Svaki posao na sistemu tehničke zaštite se sme obavljati isključivo u skladu sa Planom tehničke zaštite koji svaki objekat koji koristi tehničku zaštitu mora posedovati.

Plan tehničke zaštite se izrađuje u skladu sa merama zaštite zahtevanim od strane korisnika usluga, ako su u pitanju objekti preduzetnika i mikro pravnih lica ili objekti za stanovanje, odnosno u skladu sa Aktom o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – ako se radi o objektima većih pravnih lica (mala, srednja i velika).

Projekat sadrži precizan predmer radova, sa definisanim bezbednosnim i komunikacionim zonama,  i projektantsku cenu predviđenih radova.

projektovanje8